24 / 03 / 2018
Wydawnictwo Insignis
Otwórz player w nowym oknie
Wędrowiec  - Suren Cormudian
2015-0725

Regulamin konkursu na najlepsze fanowskie opowiadanie w klimacie Uniwersum Metro 2033 - Edycja IV

Regulamin konkursu:


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem działań publicystycznych zwanych dalej Konkursem, jest: Insignis Media ul. Szlak 77/228-229 31-153 Kraków, właściciel portalu internetowego metro2033.pl.
1.2. Konkurs trwać będzie od chwili publikacji niniejszego regulaminu do 31.10.2016r .
1.3. Konkursy odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2.
2.2. Uczestnikami Konkursów nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Insignis oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób.
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy Wydawnictwa Insignis oraz osoby zarządzające portalem .

3. ZASDY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


3.1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.2. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie o tematyce postapokaliptycznej, dziejące się w realiach Uniwersum Merto 2033. Tekst musi mieć zamkniętą formę literacką i gatunkowo mieścić się w formule opowiadania, noweli lub mikronarracji.
3.3 Tematem przewodnim jest „Moje miasto 2033” Akcja opowiadania musi toczyć się w rodzinnej miejscowości autora, lub w mieście w którym autor mieszka od dłuższego czasu.

Opowiadanie musi spełniać następujące warunki:
a) Musi stanowić spójną całość, niedopuszczalne są opowiadania „nieskończone” Proszę to brać po uwagę, i nie zgłaszać kilku początkowych rozdziałów powieści.
b) Akcja opowiadania może rozgrywać się tylko w roku 2033 i musi być zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu. Nie może przywoływać i opisywać innych miejsc, w których nie dzieje się akcja opowiadania.
c) W opowiadaniu nie można wyjaśnić co było przyczyną nuklearnej katastrofy i kto ją spowodował.
d) Opowiadanie nie może nawiązywać do bohaterów i wątków z książek Metro 2033 i Metro 2034 Dmitryja Glukhovskiego, jak i całego Uniwersum Metra 2033, nie można też zapożyczać bohaterów z tych powieści.
e) W opowiadaniu nie mogą pojawiać się elementy paranormalne i magiczne. Wszystkie powstałe nienormalne zjawiska należy skonstruować tak, aby dało się jej wytłumaczyć radiacją.
f) Opisywana w opowiadaniu cywilizacja człowieka po katastrofie technologicznej nie jest cywilizacją opartą na rozwoju technologii tylko na wykorzystywaniu pozostałości dawnej cywilizacji.


3.4. Teksty nieprzekraczające  40 000 znaków ze spacjami (margines błędu 10%) należy przesyłać na adres redakcja@metro2033.pl w formie załącznika.
3.4.1. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, wraz z danymi teleadresowymi (adresy e-mail i pocztowy), oraz Nickiem pod jakim autor występuję na portalu www.metro2033.pl
3.4.2. W przypadku wygranej którą wiąże się z publikacją tekstu autorowi przysługuje prawo decyzji w jaki sposób tekst podpisany ma być w Zbiorze opowiadań. (Nickiem czy imieniem i nazwiskiem)
3.5. Autor może zgłosić tylko jeden tekst do konkursu.
3.6 Teks nie może być wcześniej publikowany.


4. WYNIKI KONKURSU i LISTA LAUREATÓW

4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu.
4.2. Wyniki Konkursu po zakończeniu projektu, wraz z ewentualnymi komentarzami oraz listą laureatów będą publikowane przez Insignis na stronie internetowej www.metro2033.pl  oraz na FB Metro2033.
4.3. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Zgłaszając opowiadanie do Konkursu Uczestnik oświadcza że praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
5.2. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
5.3. Uczestnicy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.
5.4. Wydawnictwo Insignis zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

6. NAGRODY W KONKURSIE

6.1. Nagradzani będą autorzy najlepszych opowiadań. Organizatorzy przewidują publikacje dwunastu najwyżej ocenianych opowiadań pod marką Uniwersum Metro 2033 w formie papierowej i w ebooku.
6.2 Organizatorzy przewidują także nagrody finansowe dla trzech najwyżej ocenianych opowiadań. Odpowiednio: miejsce pierwsze 1000zł, miejsce drugie 700zł, miejsce trzecie 500zł
6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień za ciekawe prace, które nie zakwalifikowały się do pierwszej dwunastki. Prace te mogą być nagrodzone upominkami, lub też dodatkowym miejscem w zbiorze opowiadań.

7. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

7.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Wydawnictwa Insignis
7.2. Teksty do konkursu zgłaszać można do 31.10.2016r.
7.3. Jury zacznie obrady 01.11.2016 r
7.4.  Skład Jury:
a) Robert J. Szmidt – polski pisarz science fiction i fantasy, tłumacz, redaktor oraz dziennikarz i wydawca. Autor „Otchłani” i „Wieży” – dwóch powieści w ramach Uniwersum Metra 2033, których akcja toczy się w realiach postapokaliptycznego Wrocławia.
b) Paweł Podmiotko – tłumacz, autor polskich przekładów powieści z Uniwersum oraz książek Dmitrija Glukhovskiego.
c) Redaktorzy wydawnictwa Insignis
d) Kolegium użytkowników portalu metro2033.pl zrzeszającego polskich fanów Uniwersum Metro 2033
7.5 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.01.2017r  a zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.merto2033.pl
8.2. Insignis informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Insignis informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu nie będą  publikowane bez ich zgody na stronach internetowych Insignis lub/oraz w miejscu publikacji danego Konkursu (przy okazji podawania wyników jego rozstrzygnięcia).
8.3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.4. Insignis nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.6. Wydawnictwu Insignis przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

Powrót do listy
do góry Insignis
ZAMKNIJ
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies.